Tag Archive for 'การปฎิบัติการรบ'

อุดหนุนดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก

ประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆมาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฎเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฎต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญจึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา นับเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน การให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฎิบัติการรบ 1. การสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการ เป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป ที่อยู่อาศัย การศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียม 2. การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในทางด้านการทำงาน จัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการ 4. การสงเคาระห์ด้านกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ 5. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า 6. ให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึกโดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น ความช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และในทุกวันที่ 3 ก.พ.ของทุกปี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมหารายได้ด้วยการนำดอกป๊อปปี้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชาทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ปัจจุบันขอบข่ายของการสงเคราะห์กว้างขึ้น รายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในแต่ละปีถูกแบ่งให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร้อยละ 70 นอกจากนั้นถูกแบ่งสรรให้ฝ่ายต่างๆในมูลนิธิฯ เน้นที่ฝ่ายสงเคราะห์ และฝ่ายสถาบันการศึกษาและฝึกอาชีพ อาทิ […]