Tag Archive for 'องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก'

การให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก

องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีหน้าที่เสริมความรู้ความสามารถให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารกองหนุน เพื่อพัฒนาฝีมือและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมได้ รวมทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน สำหรับทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เพื่อให้ได้รับการสงเคราะห์โดยสะดวกทั่วถึง ซึ่งจะให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านนิคมเกษตรกรรม ด้านกองทุนสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ และจะให้การสงเคราะห์ในด้านการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกเมื่อเรียนวิชาชีพจบแล้ว ก็จะหางานให้ทำหากต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรก็จะช่วยจัดหาที่ดินให้ อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือในด้านการจัด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และมีการสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆในด้านสวัสดิการ จะมีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เงินช่วยเหลือรายเดือนเงินเยี่ยมหากเจ็บป่วย และเงินค่าจัดการศพการรักษาพยาบาล จะมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวสำหรับในด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท ให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ รถประจำทางบางสาย และเครื่องบินนอกจากนี้องค์กรสงเคราะห์ยังช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนไร้บ้านหนึ่งในโปรแกรมช่วยเหลือคือการชำระความสะอาดให้พวกเค้าและภาพลักษณ์ที่ดูดีมีอนามัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นคนไร้บ้านกลุ่มใหญ่ที่องค์กรให้ความช่วยเหลือคือบรรดาทหารผ่านศึก ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับชีวิตหลังการรับใช้ชาติที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางใจ ทั้งไร้งาน ไร้เงิน ไร้บ้าน และติดเหล้า และเพื่อระดุมทุนช่วยเหลือจากประชาชน จะเห็นได้ว่าองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารผ่านศึกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นองค์กรที่ค่อยให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้วยทำให้บรรดาเหล่าทหารผ่านศึกไม่มีครอบครัวหรือพิการจากสงครามจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่